Zgoda na warunki użytkowania stanowi wymaganie wstępne do korzystania z niniejszej witryny internetowej
Witamy w witrynie internetowej www.exogen.com (w dalszej części „witryna internetowa”) firmy Bioventus LLC. („Bioventus”). Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie poniższych warunków użytkowania, w tym bez ograniczeń wyłączenia odpowiedzialności z tytułu wszelkich rękojmi, wyraźnych bądź dorozumianych, zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności oraz polityki prywatności. W przypadku braku zgody na warunki użytkowania nie wolno używać tej witryny internetowej.

Zakres
Warunki użytkowania przedstawione w niniejszej umowie dotyczą wyłącznie korzystania z tej witryny internetowej. Firma Bioventus obsługuje także inne witryny internetowe, które są objęte odrębnymi warunkami użytkowania zgodnymi z opisem w tych witrynach internetowych.

Informacje zdrowotne
Informacje w tej witrynie internetowej mają jedynie charakter informacyjny. Informacje w tej witrynie mają na celu jedynie ułatwić pacjentom i członkom ich rodzin lepsze zrozumienie określonych problemów zdrowotnych i możliwości leczenia. Treści te nie zastępują w żaden sposób profesjonalnej porady medycznej i nie należy ich traktować jako zaleceń dotyczących leczenia. Zalecenia dotyczące leczenia może przekazać jedynie lekarz mający możliwość zbadania pacjenta, zapoznania się z jego historią medyczną i przeprowadzenia odpowiednich badań kontrolnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii zdrowotnych należy zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Treść niniejszej witryny internetowej nie stanowi podstawy do diagnozy medycznej ani leczenia. Nie wolno ignorować zaleceń medycznych ani zwlekać z zasięgnięciem porady medycznej ze względu na informacje przeczytane w niniejszej witrynie internetowej.

Prawo do modyfikacji warunków użytkowania
Firma Bioventus zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków użytkowania w dowolnym czasie, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszych warunków użytkowania obowiązują od chwili ich opublikowania w tej witrynie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na sprawdzanie tej strony internetowej za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do witryny internetowej, aby się dowiedzieć o ewentualnych zmianach. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na modyfikacje wprowadzone w niniejszych warunkach użytkowania.

Zastosowanie wyłącznie do aktywności online
Użytkownik potwierdza i zgadza się, jeśli firma Bioventus w sposób wyraźny nie stwierdzi inaczej, że
warunki użytkowania dotyczą wyłącznie niniejszej witryny internetowej i aktywności w trybie online firmy Bioventus za pośrednictwem tej witryny internetowej, natomiast nie dotyczy żadnych aktywności w trybie offline firmy Bioventus.

Uprawnienia użytkownika
Niniejsza witryna internetowa i związane z nią usługi są dostępne jedynie dla osób i podmiotów mogących zawierać prawomocne umowy zgodnie ze stosownym prawem. Nie ograniczając powyższego, niniejsza witryna i związane z nią usługi nie są dostępne dla osób w wieku poniżej trzynastu (13) lat. Osobom niespełniającym wymogów określonych w tym akapicie nie wolno korzystać z niniejszej witryny internetowej.
Firma Bioventus nie gwarantuje, że materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej są odpowiednie lub dostępne w innych krajach. Dodatkowo wskazania do stosowania produktu mogą być różne w zależności od kraju.

Prawo do pozbawienia dostępu
Firma Bioventus może pozbawić użytkownika dostępu do niniejszej witryny internetowej oraz możliwości korzystania z niej, według własnego uznania, w związku z przyczyną lub bez przyczyny. Firma Bioventus może egzekwować swoje prawa na podstawie tego akapitu w dowolnym momencie bez uprzedzenia, nie ponosząc odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakichkolwiek innych podmiotów.

Prawa autorskie
Wszystkie treści zawarte w niniejszej witrynie internetowej, w tym bez ograniczeń wszystkie teksty, grafiki, logo, obrazy, zdjęcia, filmy, muzyka i dźwięki stanowią własność firmy Bioventus (© 2017 Bioventus LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.) lub są używane za pozwoleniem odpowiednich podmiotów i są chronione w pełnym zakresie amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi. Witryny internetowej i jej zawartości można używać wyłącznie w sposób określony przez firmę Bioventus w tej witrynie internetowej. Zawartość można pobierać wyłącznie do użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek inne powielanie i używanie, w tym powielanie w celach komercyjnych lub innych niż do użytku osobistego, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub przedstawianie zawartości witryny bez uprzedniej wyraźniej, pisemnej zgody firmy Bioventus jest ściśle zakazane. Nie wolno inkorporować ani linkować niniejszej witryny internetowej bez uprzedniej wyraźniej, pisemnej zgody firmy Bioventus. Naruszenie praw autorskich firmy Bioventus może pociągać za sobą poważne konsekwencje cywilne i karne.

Znaki towarowe
Znaki towarowe pojawiające się w niniejszej witrynie internetowej, w tym bez ograniczeń BIOVENTUS i EXOGEN, stanowią własność odpowiednich podmiotów i nie wolno ich powielać bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody tych podmiotów. Projekt i układ niniejszej witryny internetowej są chronione jako wizerunek handlowy. Nie wolno go kopiować ani naśladować, w całości ani częściowo. Naruszenia znaków towarowych firmy Bioventus mogą pociągać za sobą poważne konsekwencje cywilne i karne.

Informacje dostarczane firmie
Przesłanie jakichkolwiek pomysłów, sugestii, uwag, rysunków, grafik, koncepcji i innych informacji (zwanych wspólnie „pomysłami”) do firmy Bioventus oznacza bezpłatne przekazanie tych pomysłów i wszystkich praw do nich firmie Bioventus. Takie pomysły uznaje się za jawne i firma Bioventus nie ma w odniesieniu do nich żadnych zobowiązań, mogąc je swobodnie powielać, stosować, ujawniać i dystrybuować bez ograniczeń, bez zgody i jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pomysłodawcy bądź innych osób. Firma Bioventus może swobodnie korzystać z wiedzy lub technik zawartych w takich pomysłach do dowolnych celów w jakiejkolwiek formie, w tym bez ograniczeń do opracowywania, wytwarzania i sprzedawania produktów uwzględniających takie informacje.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi; ograniczenie odpowiedzialności
Uzyskiwanie dostępu do tej witryny internetowej oznacza zgodę na korzystanie z niej na własne ryzyko. W tej witrynie internetowej mogą występować techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Firma Bioventus nie gwarantuje ścisłości żadnych informacji ani oświadczeń pojawiających się w tej witrynie internetowej.
NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA PRZEZ FIRMĘ BIOVENTUS W STANIE, W JAKIM JEST, ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA BIOVENTUS NIE WYDAJE OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW ANI PRODUKTÓW ZAMIESZCZONYCH W TEJ WITRYNIE. FIRMA BIOVENTUS NIE UDZIELA, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ANI NIENARUSZALNOŚCI.
FIRMA BIOVENTUS NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE ORAZ STRATY MORALNE. ŻADNE PORADY USTNE ANI INFORMACJE PISEMNE UDZIELANE PRZEZ FIRMĘ BIOVENTUS NIE STANOWIĄ GWARANCJI, JAK RÓWNIEŻ NIE NALEŻY POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH.

Wyłączenie odpowiedzialności za materiały zamieszczane na stronach „podlinkowanych”
Niniejsza witryna może zawierać łącza przekierowujące do innych witryn. Firma Bioventus nie odpowiada za treści, usługi, obrazy, grafiki, produkty ani oświadczenia na żadnych stronach podlinkowanych. Firma Bioventus nie gwarantuje ani nie oświadcza, że treść zawarta na tych stronach podlinkowanych jest prawidłowa, zgodna z prawem bądź nieobraźliwa, jak również że nie zawiera wirusów lub nie wpłynie w inny sposób na komputer użytkownika. Firma Bioventus zapewnia łącza do innych stron wyłącznie dla wygody użytkownika. Podanie przez firmę Bioventus jakiegokolwiek łącza nie oznacza, że firma Bioventus sponsoruje, popiera lub aprobuje stronę podlinkowaną bądź jest z nią powiązana.

Przejęcie odpowiedzialności i zobowiązanie do pokrycia strat
Warunkiem korzystania z niniejszej witryny internetowej jest oświadczenie i zagwarantowanie firmie Bioventus, że witryna nie zostanie użyta w celach niezgodnych z prawem lub w sposób zabroniony na mocy niniejszych warunków użytkowania, lub który mógłby uszkodzić albo dezaktywować tę witrynę internetową lub zakłócać korzystanie z niej przez inne osoby. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i pokryć wydatki firmy Bioventus, jej kierowników, agentów i pracowników z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków, z uwzględnieniem poniesienia uzasadnionych kosztów prawnych wynikających z działań, procesów lub roszczeń innych podmiotów wskutek korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej lub z nim powiązanych.

Polityka prywatności
Zgodnie z warunkami polityki prywatności witryny internetowej firma Bioventus szanuje prywatność użytkowników. Aby wyświetlić politykę prywatności witryny, kliknij tutaj.

Prawo właściwe
Biura firmy Bioventus znajdują się w Durham, w Karolinie Północnej. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków użytkowania lub dotyczące tych warunków będą rozstrzygane zgodnie z prawem Karoliny Północnej z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub dotyczących tych warunków użytkownik zgadza się nieodwołalnie i bezwarunkowo podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Durham, w Karolinie Północnej.

Rozdzielność zapisów
Przepisy w niniejszych warunkach użytkowania są rozdzielne. Nieważność lub niemożność wyegzekwowania jednego przepisu nie wpływa na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych przepisów.
Połączenie Niniejsze warunki użytkowania, wraz z polityką prywatności oraz innymi wspomnianymi w nich zasadami, niniejszym włączonych przez odniesienie, stanowią kompletną umowę między stronami dotyczącą przedmiotu tej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub umowy, pisemne lub ustne, między stronami.

Data aktualizacji
Niniejsze warunki użytkowania były ostatnio aktualizowane 17 września 2012 r.