Gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

Instemming met de Gebruiksvoorwaarden als voorwaarde voor het gebruik van de Website

Welkom op de website exogen.com (de ‘Website’) van Bioventus LLC. (hierna “Bioventus”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de disclaimer van alle garanties, zowel expliciet als impliciet, de disclaimer van alle aansprakelijkheid en het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de website niet gebruiken.

Omvang
De Gebruiksvoorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet, zijn alleen van toepassing op uw gebruik van deze Website. Bioventus beheert andere websites die vallen onder hun eigen gebruiksvoorwaarden zoals gespecificeerd op die websites.

Gezondheidsinformatie
De informatie op deze Website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld om patiënten en familieleden te helpen bepaalde gezondheidsproblemen en behandelingsopties beter te begrijpen. De inhoud is op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies en mag niet worden geïnterpreteerd als aanbevelingen voor behandeling. Alleen een arts die de gelegenheid heeft gehad om persoonlijk met de patiënt te communiceren, met toegang tot het dossier van de patiënt en de mogelijkheid om de juiste follow-up uit te voeren, kan aanbevelingen voor behandelingen geven. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening. De inhoud van de Website is niet bedoeld om op te vertrouwen voor medische diagnoses of behandeling. Negeer nooit medisch advies en stel het inwinnen van medisch advies nooit uit vanwege iets dat u op deze website leest.

Het recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen
Bioventus behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na het publiceren van de wijzigingen op de Website. U stemt ermee in deze webpagina elke keer dat u de Website bezoekt te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door toegang te blijven verkrijgen tot de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.

Alleen van toepassing op online activiteiten
U erkent en stemt ermee in dat, tenzij Bioventus specifiek anders bepaalt, deze Gebruiksvoorwaarden alleen van toepassing zijn op deze Website en de online activiteiten van Bioventus via de Website, en niet van toepassing zijn op de offline activiteiten van Bioventus.

Geschiktheid van de gebruiker
De Website en de bijbehorende diensten zijn alleen beschikbaar voor personen en entiteiten die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, zijn de Website en de bijbehorende diensten niet beschikbaar voor personen jonger dan dertien (13) jaar. Als u niet voldoet aan de in deze paragraaf uiteengezette voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

Bioventus verklaart niet dat de materialen op de Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen. Bovendien kunnen productindicaties voor gebruik per land verschillen.

Het recht op beëindiging van toegang
Bioventus kan naar eigen goeddunken en met of zonder reden uw toegang tot en gebruik van de Website beëindigen. Bioventus kan zijn rechten op grond van deze paragraaf op elk moment uitoefenen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde partij.

Melding van auteursrecht
Alle inhoud op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot alle tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s, video’s, muziek en geluiden, is eigendom van Bioventus (© 2021 Bioventus LLC. Alle rechten voorbehouden.) of wordt gebruikt met toestemming en is beschermd tot zover de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten dit toestaan. De Website en de inhoud ervan mogen alleen worden gebruikt zoals door Bioventus op de Website is toegestaan. U mag inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Alle andere reproducties en gebruiken, inclusief reproductie voor commerciële doeleinden of niet-persoonlijk gebruik, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud, zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Bioventus. U mag de Website niet framen of linken zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Bioventus. Schendingen van de auteursrechten van Bioventus kunnen leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke straffen.

Handelsmerkverklaring
Handelsmerken die op de Website worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, BIOVENTUS en EXOGEN, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun eigenaren. Het ontwerp en de lay-out van de Website zijn beschermd als handelsimago en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. Schendingen van de handelsmerkrechten van Bioventus kunnen leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke straffen.

Gegevens die u aan Bioventus verstrekt
Als u ideeën, suggesties, notities, tekeningen, afbeeldingen, concepten of andere informatie (gezamenlijk ‘Ideeën’) aan Bioventus verstrekt, geeft u die Ideeën, en al uw rechten daarop, gratis aan Bioventus. Dergelijke Ideeën worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en Bioventus heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Ideeën en is vrij om de Ideeën te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en zonder beperking aan anderen te verspreiden, zonder uw toestemming of enige vergoeding aan u of iemand anders. Het staat Bioventus vrij om alle knowhow of technieken van dergelijke Ideeën te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt.

Afwijzing van garanties; beperking van de aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de website op eigen risico is. De Website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Bioventus geeft geen garantie voor de juistheid van de informatie of voorstellingen die op de Website worden weergegeven. DEZE WEBSITE WORDT DOOR BIOVENTUS GELEVERD “AS IS” (ALS ZODANIG) EN ‘AS AVAILABLE’ (VOOR ZOVER BESCHIKBAAR). BIOVENTUS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING OF INHOUD VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST BIOVENTUS ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
BIOVENTUS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE EN

SCHADEVERGOEDINGEN. GEEN MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE GEGEVEN DOOR BIOVENTUS ZAL EEN GARANTIE CREËREN, NOCH KUNT U VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF DERGELIJK ADVIES.

Afwijzing van verantwoordelijkheid voor materiaal dat op ‘gekoppelde’ websites wordt geplaatst
Er kunnen koppelingen op de Website staan waarmee u de Website kunt verlaten en andere websites kunt bezoeken. Dienovereenkomstig is en kan Bioventus niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, diensten, foto’s, afbeeldingen, producten of verklaringen van gekoppelde websites. Bioventus kan en zal niet garanderen, vertegenwoordigen of garant staan dat de inhoud van die gekoppelde websites nauwkeurig, legaal of onschadelijk is, of dat die websites geen virussen bevatten of anderszins geen nadelige invloed zullen hebben op uw computer. Bioventus biedt koppelingen naar deze andere websites uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling door Bioventus betekent niet dat Bioventus is aangesloten bij de gekoppelde website of dat Bioventus deze sponsort, onderschrijft of goedkeurt.

Vrijwaring
Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website, verklaart en garandeert u aan Bioventus dat u de Website niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of op manieren die verboden zijn door deze Gebruiksvoorwaarden of die de Website zouden kunnen beschadigen of uitschakelen, en u stemt ermee in om Bioventus, haar functionarissen, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enig(e) verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of interferentie met het gebruik en genot van de Website door een andere partij, of onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg zijn van acties, rechtszaken of vorderingen van een derde partij die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website.

Privacybeleid
In overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid van de Website respecteert Bioventus de privacy van zijn gebruikers. Klik hier om het Privacybeleid van de Website te bekijken.

Toepasselijk recht
Bioventus heeft kantoren in Durham, North Carolina. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de wetten van de staat North Carolina, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. U stemt er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de staat en federale rechtbanken in Durham County, North Carolina voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheid
De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn scheidbaar en de nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Fusie
Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het Privacybeleid en elk ander beleid waarnaar hierin wordt verwezen en die hierbij door verwijzing zijn opgenomen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere verklaringen of overeenkomsten tussen de partijen, hetzij schriftelijk of mondeling.

Revisiedatum
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst herzien op 5 augustus 2021.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.