Podmínky použití

Před použitím těchto webových stránek si pečlivě prostudujte tyto podmínky.

Souhlas s podmínkami použití jako předpoklad použití webových stránek

Vítáme vás na webových stránkách společnosti Bioventus LLC. (dále „Bioventus“) exogen.com („webové stránky“). Přístupem a použitím webových stránek souhlasíte, že se na vás vztahují podmínky použití, včetně mimo jiného odmítnutí veškerých záruk, jak výslovných, tak implikovaných, odmítnutí veškeré zodpovědnosti a zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami použití, nesmíte používat webové stránky.

Rozsah
Podmínky použití popsané v této smlouvě se vztahují pouze na použití těchto webových stránek. Společnost Bioventus provozuje jiné webové stránky, které jsou kryté vlastními podmínkami použití dle specifikací na příslušných webových stránkách.

Zdravotní informace
Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze za informačními účely. Informace na těchto webových stránkách slouží pouze jako pomůcka pro pacienty a členy jejich rodiny, aby lépe porozuměli určitým onemocněním a léčebným možnostem. Obsah nemá žádným způsobem sloužit jako náhrada zdravotních doporučení a neinterpretujte jej jako terapeutická doporučení. Doporučení k léčbě může poskytnout pouze lékař, který měl možnost osobně interagovat s pacientem, s přístupem k záznamům pacienta a možností provádět odpovídající následné sledování. Se všemi otázkami týkajícími se vašeho onemocnění se vždy obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Obsah internetových stránek není určen jako základ pro zdravotní diagnostiku či léčbu. Nikdy neignorujte doporučení lékaře ani neodkládejte konzultaci lékaře pouze na základě informací, které naleznete na těchto internetových stránkách.

Právo upravit tyto podmínky použití
Společnost Bioventus si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto podmínky použití dle svého vlastního uvážení, s předchozím upozorněním nebo bez něj. Veškeré úpravy těchto podmínek použití nabudou účinnosti ihned po zveřejnění na webových stránkách. Souhlasíte s tím, že tuto rubriku zkontrolujete při každé návštěvě webové stránky, abyste zaznamenali jakékoli změny. Vstupujete-li i nadále na tuto webovou stránku, souhlasíte s tím, že se na vás změny v podmínkách použití této webové stránky budou vztahovat.

Relevance pouze pro online aktivity
Potvrzujete a souhlasíte, že pokud společnost Bioventus specificky neuvede jinak, tyto podmínky použití se vztahují pouze na tyto webové stránky a aktivity společnosti Bioventus online přes webové stránky a nevztahují se na žádné offline aktivity společnosti Bioventus.

Způsobilost uživatele
Webové stránky a jejich služby jsou dostupné pouze osobám a subjektům, které mohou vstupovat do právně závazných smluv dle platných zákonů. Bez omezení výše uvedeného nejsou webové stránky a jejich služby dostupné osobám mladším třinácti (13) let. Pokud nesplňujete kritéria uvedená v tomto odstavci, webové stránky nesmíte používat.

Společnost Bioventus neposkytuje žádnou záruku, že materiály na webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné k použití v jiných zemích. Kromě toho se mohou indikace použití produktu v různých zemích lišit.

Právo na ukončení přístupu
Společnost Bioventus může dle vlastního uvážení a na základě určitých důvodů, nebo i bez nich, ukončit váš přístup a použití webových stránek. Společnost Bioventus může využít svá práva dle tohoto odstavce kdykoli bez předchozího upozornění a bez zodpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně.

Upozornění k autorským právům
Veškerý obsah na těchto internetových stránkách, včetně, mimo jiného, veškerého textu, grafických prvků, log, obrázků, fotografií, videí, hudby a zvuků, patří společnosti Bioventus (© 2021 Bioventus LLC. Všechna práva vyhrazena.) nebo se používá s povolením a je chráněn v plném rozsahu zákony o ochraně duševního vlastnictví v USA a mezinárodně. Webové stránky a jejich obsah je povoleno používat pouze dle podmínek společnosti Bioventus uvedených na webových stránkách. Obsah si můžete stáhnout pouze pro své osobní použití k nekomerčním účelům. Veškeré ostatní reprodukce a použití, včetně reprodukce ke komerčním účelům nebo neosobnímu použití, úpravy, distribuce, přenos, opětovná publikace, předvádění nebo předvádění obsahu, jsou striktně zakázány bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Bioventus. Na webové stránky nesmíte odkazovat bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Bioventus. Porušení autorských práv společnosti Bioventus může vést k závažným občanskoprávním a trestním sankcím.

Informace k ochranným známkám
Ochranné známky uvedené na webových stránkách, včetně, mimo jiných, BIOVENTUS a EXOGEN, patří příslušným vlastníkům a je zakázáno je reprodukovat bez výslovného písemného souhlasu jejich vlastníků. Design a rozložení webových stránek jsou chráněny jako obchodní struktura a je zakázáno je kopírovat nebo napodobovat v celku nebo částečně. Porušení práv k ochranným známkám společnosti Bioventus může vést k závažným občanskoprávním a trestním sankcím.

Informace, které poskytujete společnosti Bioventus
Pokud poskytnete jakékoli nápady, návrhy, poznámky, nákresy, grafické prvky, koncepty nebo jiné informace (souhrnně „myšlenky“) společnosti Bioventus, poskytujete tyto myšlenky a veškerá vaše práva na ně společnosti Bioventus zdarma. Takové myšlenky mohou být považovány za nedůvěrné a společnost Bioventus nemá žádné povinnosti ve vztahu k takovým myšlenkám a může je reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat jiným osobám bez omezení, bez vašeho souhlasu nebo jakékoli kompenzace vám nebo komukoli jinému. Společnost Bioventus může volně používat jakékoli know-how nebo techniky obsažené v takových myšlenkách pro jakýkoli účel, včetně, mimo jiného, vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takové informace.

Odmítnutí záruk; omezení odpovědnosti
Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte, že používáte webové stránky na své vlastní riziko. Webové stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Bioventus neposkytuje záruky na přesnost jakýchkoli informací nebo reprezentací na webových stránkách. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POSKYTUJE SPOLEČNOST BIOVENTUS VE STAVU, „JAK JSOU“, A „DLE DOSTUPNOSTI“. SPOLEČNOST BIOVENTUS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, K PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, INFORMACÍM, OBSAHU, MATERIÁLŮM NEBO PRODUKTŮM NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ODMÍTÁ SPOLEČNOST BIOVENTUS VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉHO, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ.
SPOLEČNOST BIOVENTUS NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ, MIMO JINÉHO, PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, TRESTNÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD. ŽÁDNÉ ÚSTNĚ SDĚLENÉ RADY NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ BIOVENTUS NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NA TAKOVÉ INFORMACE NEBO RADY SE NESPOLÉHEJTE.

Odmítnutí zodpovědnosti za materiál uváděný na odkazovaných stránkách
Na naší webové stránce mohou být odkazy, které vám umožní webovou stránku opustit a navštívit jiné webové stránky. Společnost Bioventus není odpovědná a nelze ji považovat za odpovědnou za obsah, služby, obrázky, grafické prvky, produkty ani reprezentace jakýchkoli odkazovaných stránek. Společnost Bioventus neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že obsah na těchto odkazovaných stránkách je přesný, zákonný nebo neofenzivní, nebo že tyto webové stránky neobsahují viry nebo jinak nepříznivě neovlivní váš počítač. Společnost Bioventus poskytuje odkazy na tyto další webové stránky pouze pro vaše pohodlí. Zařazení jakéhokoli odkazu společností Bioventus nenaznačuje, že společnost Bioventus sponzoruje, podporuje, je spojena nebo schvaluje odkazované webové stránky.

Odškodnění
Podmínkou použití webových stránek je záruka z vaší strany vůči společnosti Bioventus, že nepoužijete webové stránky k nezákonným účelům ani způsoby, které jsou zakazovány těmito podmínkami použití nebo které poškozují nebo deaktivují webové stránky, nebo souhlasíte, že odškodníte společnost Bioventus, její pracovníky, zástupce a zaměstnance a budete je chránit před jakýmikoli ztrátami, zodpovědností, škodami, náklady nebo budete bránit použití webových stránek jakoukoli jinou stranou. Náklady, včetně rozumných právních poplatků vyplývajících z jakýchkoli kroků, sporů nebo nároků třetích stran vyplývajících nebo spojených s vaším použitím webových stránek.

Zásady ochrany soukromí
V souladu se zásadami ochrany soukromí těchto webových stránek respektuje společnost Bioventus soukromí svých uživatelů. Pokud si chcete prohlédnout zásady ochrany soukromí webových stránek, klikněte sem.

Platné zákony
Společnost Bioventus má sídlo v Durhamu v Severní Karolíně. Veškeré spory vzniklé v důsledku podmínek použití nebo ve spojitosti s nimi budou řešeny dle zákonů státu Severní Karolína, bez ohledu na konflikt právních principů. Tímto neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasíte, že se podrobíte výlučné jurisdikci státních a federálních soudů v Ruham County, Severní Karolína, v případě jakékoli litigace vzniklé v důsledku nebo ve spojitosti s těmito podmínkami použití.

Oddělitelnost
Ustanovení těchto podmínek použití jsou oddělitelná a neplatnost nebo nevynutitelnost jakéhokoli ustanovení neovlivní platnost a vynutitelnost jiných ustanovení.

Spojení
Tyto podmínky použití spolu se zásadami ochrany soukromí a veškerými jinými protokoly uváděnými v těchto dokumentech, které jsou tímto zařazeny odkazem, představují celou dohodu mezi příslušnými stranami dohody a nahrazují jakákoli předchozí prohlášení nebo dohody, písemné či ústní, mezi stranami.

Datum revize
Tyto podmínky použití byly naposledy revidovány 5. srpna 2021.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.