Användningsvillkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

Godkännande av användningsvillkoren som förutsättning för användning av webbplatsen

Välkommen till Bioventus LLC. (hädanefter ”Bioventus”) webbplats exogen.com (”webbplatsen”). Genom att få åtkomst till och använda webbplatsen godkänner du att bli bunden av följande användningsvillkor, inklusive utan begränsning friskrivningen från alla garantier, både uttryckliga och implicita, friskrivningen från allt ansvar och sekretesspolicy. Om du inte godkänner användningsvillkoren får du inte använda webbplatsen.

Omfång
De användningsvillkor som anges i detta avtal gäller endast för din användning av denna webbplats. Bioventus driver andra webbplatser som omfattas av egna användningsvillkor enligt vad som anges på de webbplatserna.

Hälsoinformation
Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för ändamålet att ge patienter och familjemedlemmar bättre kunskap om vissa hälsotillstånd och behandlingsalternativ. Innehållet är inte på något sätt avsett att utgöra en ersättning av professionell medicinsk rådgivning och ska inte tolkas som behandlingsrekommendationer. Endast läkare som haft möjlighet att interagera med patienten i person, med åtkomst till patientens journal samt möjlighet att genomföra lämplig uppföljning, kan ge rekommendationer gällande behandling. Be alltid om råd från läkare eller annan kvalificerad vårdgivare när du har frågor om ett medicinskt tillstånd. Innehållet på webbplatsen är inte avsett att användas för medicinsk diagnostisering eller behandling. Bortse aldrig från medicinsk rådgivning och vänta aldrig med att söka sådan rådgivning på grund av något du har läst på denna webbplats.

Rätten att ändra användningsvillkoren
Bioventus förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor när som helst och efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande. Alla ändringar av dessa användningsvillkor träder i kraft direkt efter att ändringarna har publicerats på webbplatsen. Du godkänner att kontrollera denna webbsida varje gång du öppnar webbplatsen i syfte att bli varse om eventuella ändringar. Genom att fortsätta få åtkomst till webbplatsen godkänner du att bli bunden av dessa ändringar av användningsvillkor.

Tillämplighet som endast gäller onlineaktiviteter
Du bekräftar och godkänner att såvida Bioventus inte specifikt uppger något annat så gäller dessa användningsvillkor endast för denna webbplats och Bioventus onlineaktiviteter via webbplatsen, och gäller inte för Bioventus offlineaktiviteter.

Användarberättigande
Webbplatsen och dess tjänster är tillgängliga endast för personer och enheter som kan utgöra bindande avtal enligt gällande lag. Utan att begränsa föregående är webbplatsen och dess tjänster inte tillgängliga för personer som är under tretton (13) år gamla. Om du inte uppfyller de kvalifikationer som anges i denna punkt får du inte använda webbplatsen.

Bioventus gör inga anspråk gällande att materialet på webbplatsen skulle vara lämpligt eller tillgängligt för användning av i andra länder. Därutöver kan produktindikationer för användning variera mellan olika länder.

Rätten att avbryta åtkomst
Bioventus får efter eget gottfinnande och med eller utan orsak avbryta din åtkomst till och användning av webbplatsen. Bioventus får utnyttja sina rättigheter i enlighet med denna punkt när som helst utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet gentemot dig eller annan tredje part.

Upphovsrättsmeddelande
Allt innehåll som ingår i webbplatsen, inklusive utan begränsning all text, grafik, logotyper, bilder, fotografier, videor, musik och ljud, tillhör Bioventus (© 2021 Bioventus LLC. Med ensamrätt.) eller används med godkännande och skyddas till den fullständiga kapaciteten av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Webbplatsen och dess innehåll får endast användas enligt vad som godkänns av Bioventus på webbplatsen. Du får ladda ned innehåll endast för din personliga användning i icke-kommersiellt syfte. All annan reproduktion och användning, inklusive reproduktion i kommersiellt syfte eller för icke-personlig användning, modifiering, distribution, överföring, visning eller utförande av innehållet är strikt förbjudet utan uttryckligt, föregående, skriftligt godkännande från Bioventus. Du får inte rama in eller länka till webbplatsen utan Bioventus uttryckliga, föregående, skriftliga godkännande. Överträdelser av Bioventus upphovsrätt kan resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Varumärkesmeddelande
Varumärken som förekommer på webbplatsen, inklusive utan begränsning BIOVENTUS och EXOGEN, tillhör respektive ägare och får inte reproduceras utan uttryckligt skriftligt godkännande från ägarna. Utformningen och layouten för webbplatsen skyddas som varumärkesdesign och får inte kopieras eller efterliknas helt eller delvis. Överträdelser av Bioventus Varumärkesrättigheter kan resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Information som du uppger till Bioventus
Om du skickar idéer, förslag, anteckningar, ritningar, grafik, koncept eller annan information (kollektivt ”idéer”) till Bioventus ger du dessa idéer samt alla dina rättigheter till dem till Bioventus utan avgift. Sådana idéer ska anses vara icke-konfidentiella, och Bioventus ska inte ha någon som helst skyldighet vad gäller sådana idéer och ska ha friheten att reproducera, använda, avslöja och distribuera idéerna till andra utan begränsning, utan ditt samtycke och utan din eller andras kompensation. Bioventus ska ha friheten att använda vilken kunskap eller vilka tekniker som helst som omfattas i sådana idéer för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inbegriper sådan information.

Friskrivning gällande garantier, ansvarsbegränsning
Genom att få åtkomst till denna webbplats godkänner du att användningen av webbplatsen sker på din egen risk. Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Bioventus utfärdar inga garantier gällande noggrannheten för den information eller de representationer som förekommer på webbplatsen. DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV BIOVENTUS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. BIOVENTUS UTFÄRDAR INGA GARANTIER OAVSETT TYP, ENDERA UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICIT, GÄLLANDE DRIFTEN AV WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM INGÅR I WEBBPLATSEN. BIOVENTUS NEKAR TILL DEN FULLSTÄNDIGA KAPACITETEN AV GÄLLANDE LAG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING IMPLICITA GARANTER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE.
BIOVENTUS SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRELATERADE OCH FÖLJDRELATERADE SKADOR. INGEN MUNTLIG RÅDGIVNING ELLER SKRIFTLIG INFORMATION SOM GES AV BIOVENTUS SKA GE UPPHOV TILL EN GARANTI, OCH DU SKA HELLER INTE FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN INFORMATION ELLER RÅDGIVNING.

Friskrivning från ansvar för material som publiceras på ”länkade” webbplatser
Det kan finnas länkar på webbplatsen som gör att du kan lämna webbplatsen och besöka andra webbplatser. Därmed ansvarar Bioventus inte och får inte hållas ansvarigt för innehåll, tjänster, bilder, grafik, produkter eller representationer på länkade webbplatser. Bioventus kan inte garantera, representera eller intyga att innehållet på sådana länkade webbplatser är riktigt, lagligt eller lämpligt eller att sådana webbplatser inte innehåller virus eller att de inte på annat sätt har en negativ inverkan på din dator. Bioventus tillhandahåller länkar till dessa andra webbplatser endast som en praktisk aspekt för dig. Bioventus inkludering av länk innebär inte att Bioventus sponsrar, stöder, samarbetar med eller godkänner den länkade webbplatsen.

Skadeersättningsanspråk
Som ett villkor för din användning av webbplatsen representerar och garanterar du för Bioventus att du inte kommer att använda webbplatsen i olagligt syfte eller på sådant sätt som förbjuds av dessa användningsvillkor eller som skulle kunna skada eller förstöra webbplatsen eller störa annan parts användning och utnyttjande av webbplatsen. Du godkänner att hålla Bioventus samt dess chefer, representanter och anställda skadeslösa när det gäller förluster, ansvar, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader, som följer av rättsliga åtgärder, skadeståndsanspråk eller andra anspråk från tredje part som har sin grund i eller är relaterade till din användning av webbplatsen.

Sekretesspolicy
I enlighet med villkoren i webbplatsens sekretesspolicy respekterar Bioventus sina användares integritet. Du kan läsa webbplatsens sekretesspolicy genom att klicka här.

Gällande lag
Bioventus har kontor i Durham, North Carolina. Eventuell tvist som härrör från eller relaterar till dessa användningsvillkor ska vara underkastad lagarna i delstaten North Carolina utan att ge verkan åt dess principer kring lagmässig konflikt. Härmed ger du oåterkalleligt och ovillkorligt samtyckte till att omfattas av den exklusiva behörigheten för de delstatliga och federala domstolar som har säte i Durham County, North Carolina för alla eventuella tvister som härrör från eller relaterar till dessa användningsvillkor.

Särskiljbarhet
Bestämmelserna i dessa användningsvillkor är särskiljbara, och ogiltighet eller avsaknad av juridisk giltighet för en bestämmelse ska inte påverka giltigheten och den juridiska giltigheten för de andra bestämmelserna.

Koncentration
Dessa användningsvillkor samt sekretesspolicyn och andra policyer som hänvisas till häri som härmed ingår som referens representerar hela avtalet mellan parterna gällande ämnet i detta avtal och ersätter alla eventuella tidigare representationer eller avtal, skriftliga eller muntliga, mellan partnerna.

Revisionsdatum
Dessa 
användningsvillkor reviderades senast den 5 augusti 2021.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.