Data wejścia w życie: 2016

W NINIEJSZEJ NOTATCE OPISANO, W JAKI SPOSÓB MOGĄ BYĆ UŻYWANE I UJAWNIANE INFORMACJE MEDYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA ORAZ JAK UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TYCH INFORMACJI. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ NOTATKĘ.

Kiedy obowiązuje ta notatka
W niniejszej notatce podsumowano praktyki w zakresie ochrony prywatności zgodne z Ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych („HIPAA”, Health Insurance Portability and Accountability Act) w odniesieniu do jednostki EXOGEN ds. opieki zdrowotnej z użyciem aparatu wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków firmy Bioventus LLC („Bioventus”) oraz pracowników tej jednostki świadczących usługi terapeutyczne z użyciem aparatu EXOGEN pacjentom na podstawie recepty lub uzyskujących zwrot kosztów za aparat EXOGEN, jak również oddziałów, działów lub podmiotów gospodarczych świadczących usługi wsparcia takiej terapii i pełniących funkcje związane ze zwrotem kosztów („jednostka EXOGEN ds. opieki zdrowotnej”).

Nasze obowiązki
Zgodnie z prawem obowiązują nas następujące wymogi:

Utrzymywanie poufności chronionych informacji zdrowotnych.
Przekazanie użytkownikom niniejszej notatki dotyczącej naszych obowiązków prawnych i praktyk w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do informacji zdrowotnych użytkowników.
Poinformowanie użytkowników o nieuprawnionym ujawnieniu niezabezpieczonych chronionych informacji zdrowotnych, które ich dotyczą.
Przestrzeganie warunków określonych w aktualnie obowiązującej niniejszej notatce.
W jaki sposób możemy używać informacji zdrowotnych i je ujawniać?
Poniższe kategorie czynności opisują potencjalne sposoby używania i ujawniania przez nas chronionych informacji zdrowotnych użytkownika („informacje zdrowotne”).

Niektóre kategorie zawierają przykłady, jednak nie wymieniono wszystkich możliwych rodzajów użycia lub ujawnienia w ramach kategorii. Oprócz kategorii czynności opisanych poniżej informacje zdrowotne użytkownika będą używane lub ujawniane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody/upoważnienia. W przypadku wyrażenia zgody na używanie/ujawnianie informacji zdrowotnych w celu niewymienionym w niniejszej notatce można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, wysyłając pisemne żądanie do kierownika ds. ochrony prywatności na adres podany na końcu niniejszej notatki. Jednak w dowolnym momencie do czasu otrzymania powiadomienia o cofnięciu tego upoważnienia możemy ujawnić takie informacje zdrowotne użytkownika lub ich użyć, polegając na udzielonym nam upoważnieniu.

a) Na potrzeby leczenia. Możemy używać informacji zdrowotnych, aby wspierać świadczenie usług opieki zdrowotnej. Możemy ujawniać informacje zdrowotne lekarzom, pielęgniarkom, technikom lub innemu personelowi, w tym osobom spoza jednostki EXOGEN ds. opieki zdrowotnej, uczestniczącym w opiece medycznej nad użytkownikiem. Na przykład możemy przekazać informacje zdrowotne dotyczące użytkownika jego lekarzowi, aby udzielił porady, odpowiednio do celów leczenia, w zakresie stosowania aparatu EXOGEN wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków.

b) Na potrzeby płatności. Firma Bioventus i jej pracownicy mogą ujawniać informacje zdrowotne o użytkowniku na potrzeby wystawienia rachunku lub otrzymania płatności od użytkownika, z programu rządowego, od firmy ubezpieczeniowej lub innego odpowiedzialnego podmiotu za leczenie i usługi otrzymane w związku z aparatem EXOGEN wspomagającym gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków. Przykładowo aby umożliwić płatność za to leczenie, możemy przekazać do funduszu zdrowia informacje dotyczące leczenia przy użyciu aparatu EXOGEN wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków. Możemy też przekazać do funduszu zdrowia informacje dotyczące przyszłego leczenia, aby uzyskać wcześniejsze zatwierdzenie lub aby ustalić, czy leczenie będzie refundowane. W przypadku uczestnictwa w programie EXOGEN Connects łączone dane mogą być udostępniane funduszom zdrowia i ich kierownikom medycznym, aby ułatwić zwrot kosztów.

c) Na potrzeby operacji związanych z opieką zdrowotną. Możemy używać informacji zdrowotnych i je ujawniać, aby wspierać działania biznesowe niezbędne do utrzymania wysokiej jakości opieki w ramach świadczenia pacjentom usług przez jednostkę EXOGEN ds. opieki zdrowotnej oraz w celach biznesowych i zarządczych. Do tych działań należą:
• Sprawdzanie adekwatności i jakości opieki zapewnianej pacjentom oraz efektywności prowadzonych działań.
• Opracowywanie klinicznych wytycznych dla świadczonych usług oraz stosowania aparatu EXOGEN wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków.
• Ocena rezultatów klinicznych uzyskiwanych za pomocą aparatu EXOGEN wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków.
• Administrowanie operacjami z użyciem aparatu EXOGEN wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków.
• Prowadzenie programów szkoleń klinicznych dotyczących świadczonych usług oraz stosowania aparatu EXOGEN wspomagającego gojenie tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków.
• Prowadzenie lub przygotowanie do rewizji dokumentacji medycznej, kontroli prawnej i audytu finansowego.

d) Osoby uczestniczące w opiece medycznej nad użytkownikiem lub płatności za tę opiekę. Możemy ujawnić informacje zdrowotne osobie uczestniczącej w opiece medycznej nad użytkownikiem lub ponoszącej koszt tej opieki, na przykład członkowi rodziny lub przyjacielowi.

e) Badania naukowe. W pewnych okolicznościach możemy użyć informacji zdrowotnych i je ujawnić na potrzeby badań naukowych. Przykładowo projekt badawczy może uwzględniać porównanie stanu zdrowia i rekonwalescencji wszystkich pacjentów, których leczono jedną metodą, z pacjentami z tym samym schorzeniem, leczonymi przy użyciu innego produktu. Przed użyciem lub ujawnieniem informacji zdrowotnych na potrzeby badań naukowych projekt zostanie objęty specjalną procedurą zatwierdzenia przez komisję do spraw etyki lekarskiej lub komisję do spraw ochrony prywatności. W ramach tej procedury oceniany jest proponowany projekt badawczy oraz wykorzystanie w nim informacji zdrowotnych z uwzględnieniem równowagi między korzyściami wynikającymi z badania a prywatnością
informacji zdrowotnych, jak również praw i dobrostanu uczestników badań naukowych. Możemy też zezwolić badaczom na wgląd w rekordy medyczne, aby ułatwić im identyfikację pacjentów do włączenia do projektu badawczego w innych podobnych celach, pod warunkiem, że nie usuną ani nie skopiują żadnych informacji zdrowotnych. Ponadto nasza firma lub niezależni wykonawcy jej partnerów biznesowych mogą się kontaktować z pacjentem w kwestii możliwości uczestnictwa w przyszłych badaniach naukowych, aby ułatwić lekarzom zrozumienie metod leczenia, które mogą pomóc innym pacjentom w przyszłości. Rejestracja do większości badań jest możliwa dopiero po przekazaniu pacjentowi informacji dotyczących badania, umożliwieniu mu zadawania pytań oraz poświadczeniu przez niego chęci uczestnictwa w badaniu poprzez podpisanie formularza upoważnienia lub zgody, który jest następnie sprawdzany i zatwierdzany przez komisję do spraw etyki lekarskiej lub komisję do spraw ochrony prywatności.

f) Partnerzy biznesowi. Możemy ujawniać informacje zdrowotne partnerom biznesowym, których angażujemy w celu świadczenia usług jednostce EXOGEN ds. opieki zdrowotnej, jeśli informacje te są niezbędne do takich usług. Przykładowo niezależni wykonawcy mogą pracować przy wypełnianiu zamówienia lekarskiego na aparat EXOGEN lub inna firma może dla nas wykonywać usługi rozliczeniowe. Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani, na mocy umowy, do ochrony prywatności informacji dotyczących użytkowników oraz do nieużywania i nieujawniania żadnych informacji innych niż dozwolone lub wymagane na mocy umowy lub wymagane na mocy prawa.

g) Działania związane z nadzorem opieki zdrowotnej. Możemy ujawniać informacje zdrowotne agencji nadzorującej opiekę zdrowotną w celu prowadzenia działań zgodnych z prawem. Do takich działań nadzorczych należą na przykład audyty, dochodzenia, inspekcje oraz rejestrowanie placówek i dostawców opieki zdrowotnej. Działanie te są niezbędnie do monitorowania przez instytucje rządowe systemu opieki zdrowotnej, programów rządowych oraz przestrzegania praw człowieka.

h) Stosownie do wymogów prawnych. Ujawnimy informacje zdrowotne, gdy jest to wymagane na mocy międzynarodowego, krajowego lub lokalnego prawa.

i) Możemy kontaktować się z pacjentem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu, aby przypomnieć o wizytach lub poinformować o możliwościach leczenia lub alternatywnych opcjach leczenia, bądź o potencjalnie interesujących świadczeniach, usługach i produktach medycznych. Z uczestnikami programu EXOGEN Connects możemy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS lub telefonu, aby dostarczać przypomnienia o leczeniu oraz ogólne wskazówki dotyczące zdrowia i samopoczucia w związku z gojeniem kości lub specyficznymi sugestiami dotyczącymi stosowania aparatu EXOGEN. W przypadku zezwolenia innym osobom na dostęp do wiadomości SMS lub e-mail, te informacje również będą dla nich dostępne. Przypomnienia dotyczące leczenia w ramach programu EXOGEN Connects może obsługiwać partner biznesowy firmy.

Szczególne okoliczności
Oprócz powyższych sytuacji możemy używać informacji zdrowotnych i je ujawniać w następujących rzadkich, szczególnych okolicznościach, przy czym niektóre z nich mogą w ogóle nie wystąpić:

j) W celu zapobieżenia poważnemu zagrożeniu dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Możemy używać informacji zdrowotnych i je ujawniać, gdy jest to niezbędne do zapobiegnięcia poważnemu zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa pacjenta, społeczeństwa albo innej osoby, bądź do zmniejszenia takiego zagrożenia. Informacje te mogą jednak zostać ujawnione tylko podmiotom mogącym zapobiec takiemu zagrożeniu.

k) Żołnierze i weterani. W przypadku żołnierzy informacje zdrowotne mogą być ujawnione na żądanie dowództwa sił zbrojnych. Możemy też ujawnić odpowiedniemu dowództwu zagranicznych sił zbrojnych informacje zdrowotne dotyczące żołnierzy tego kraju.

l) Odszkodowania dla pracowników. Możemy ujawniać informacje zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi odszkodowań dla pracowników lub podobnych programów, w stopniu niezbędnym do spełnienia wymogów tych przepisów. Programy te zapewniają świadczenia w przypadku
urazów lub chorób związanych z pracą.

m) Działania dotyczące zdrowia publicznego. Możemy ujawniać informacje zdrowotne na potrzeby działań dotyczących zdrowia publicznego. Do działań tych zasadniczo należy ujawnianie informacji w celu zgłoszenia reakcji na leki lub problemów związanych z produktami; powiadamianie społeczeństwa o wycofywaniu produktów będących w użyciu oraz śledzenie określonych produktów i monitorowanie ich użycia i skuteczności.

n) Sprawy sądowe i spory. Możemy ujawnić informacje zdrowotne w odpowiedzi na nakazy sądowe lub administracyjne. Możemy też ujawnić informacje zdrowotne w odpowiedzi na wezwanie do sądu, żądanie ujawnienia lub inną procedurę prawną, ale tylko po podjęciu starań w celu poinformowania pacjenta o takim żądaniu lub uzyskania nakazu ochrony żądanych informacji.

o) Organy ścigania. Możemy ujawniać informacje zdrowotne (1) zgodnie z wymogami określonych przepisów dotyczących raportowania ran lub obrażeń, lub w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, nakaz, pozew lub podobną procedurę; (2) w odpowiedzi na żądanie organów ścigania dotyczące ograniczonych informacji w celu identyfikacji lub zlokalizowania podejrzanego, ściganego, ważnego świadka lub zaginionego; (3) w odpowiedzi na żądanie organów ścigania dotyczące informacji na temat ofiary przestępstwa, jeśli ta ofiara zgodzi się na ich ujawnienie lub jeśli, w konkretnych ograniczonych okolicznościach, nie można uzyskać zgody tej osoby; (4) na temat zgonu w przypadku podejrzenia, że nastąpił wskutek działalności przestępczej lub (5) na temat działalności przestępczej na terenie naszej firmy.

p) Lekarze medycyny sądowej i biegli sądowi. Możemy ujawnić informacje zdrowotne lekarzowi medycyny sądowej i biegłemu sądowemu. W pewnych okolicznościach może to być konieczne, na przykład aby ustalić przyczynę zgonu.

q) Działania związane z bezpieczeństwem narodowym i wywiadowcze. Możemy ujawnić informacje zdrowotne upoważnionym urzędnikom państwowym na potrzeby działań wywiadowczych, kontrwywiadowczych i innych zgodnych z prawem działań związanych z bezpieczeństwem narodowym.

r) Służby ochrony prezydenta i innych osób. Możemy ujawnić informacje zdrowotne upoważnionym urzędnikom państwowym na potrzeby zapewniania ochrony prezydenta, innych upoważnionych osób lub przywódców innych państw, lub w celu prowadzenia specjalnych dochodzeń.

s) Więźniowie lub aresztanci. W przypadku więźniów zakładów karnych lub osób aresztowanych przez przedstawicieli organów ścigania możemy ujawnić informacje zdrowotne odpowiedniemu zakładowi karnemu lub przedstawicielowi organów ścigania. Informacje zostaną ujawnione, jeśli będzie to wymagane przez zakład karny lub przedstawiciela organów ścigania w celu (1) zapewnienia pacjentowi
opieki zdrowotnej, (2) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta lub innych osób, (3) zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa zakładu karnego lub (4) egzekwowania prawa w zakładzie karnym.

t) Ujawnienia przypadkowe. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby chronić prywatność informacji zdrowotnych użytkowników, jednak może dojść od ujawnienia pewnych informacji podczas lub wskutek używania lub ujawniania tych informacji w sposób dozwolony. Przykładowo podczas sesji terapeutycznej inni pacjenci na sali mogą zobaczyć takie informacje lub podsłuchać rozmowę dotyczącą tych informacji. Takie „ujawnienia przypadkowe” są dopuszczalne.

Prawa użytkownika
Użytkownik ma następujące prawa, podlegające pewnym ograniczeniom, dotyczące informacji zdrowotnych przechowywanych przez nas:
a) Prawo do sprawdzania i kopiowania. Użytkownik ma prawo do sprawdzania i kopiowania informacji zdrowotnych, które mogą być używane do podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej lub płatności za tę opiekę. Jeśli będziemy używać lub przechowywać elektroniczny zapis medyczny dotyczący użytkownika, użytkownik może otrzymać kopię takich informacji w formacie elektronicznym. Nie możemy naliczyć opłaty za kopię lub zestawienie informacji w formacie elektronicznym większej niż koszty pracy związane z odpowiedzią na żądanie tej kopii. Użytkownik może też nam polecić przesłanie kopii elektronicznej bezpośrednio do wyznaczonego przez niego podmiotu lub osoby, pod warunkiem, że polecenie to jest jasne, wyraźne i określone.

b) Prawo do poprawek. Jeśli użytkownik uzna, że informacje zdrowotne, które posiadamy, są nieprawidłowe lub niekompletne, może poprosić nas o ich poprawienie. Prawo do żądania poprawek obowiązuje, dopóki informacje są przechowywane przez nas lub na nasze potrzeby. Należy podać przyczynę takiego żądania.

c) Prawo do zestawienia ujawnień. Użytkownik ma prawo zażądać zestawienia określonych ujawnień informacji zdrowotnych dokonanych przez sześć lat przed datą tego żądania. Dostarczymy bezpłatnie jedno zestawienie rocznie, jednak w przypadku zażądania kolejnego takiego zestawienia w ciągu dwunastu miesięcy naliczona zostanie uzasadniona, uzależniona od kosztów opłata.

d) Prawo do żądania restrykcji. Użytkownik ma prawo zażądać zastrzeżenia lub ograniczenia informacji zdrowotnych używanych lub ujawnianych na potrzeby leczenia, płatności lub operacji związanych z opieką zdrowotną. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia dotyczącego informacji zdrowotnych ujawnianych osobie związanej z opieką zdrowotną lub płatnością za tę opiekę, na przykład członkowi rodziny lub przyjacielowi. Przykładowo można poprosić o nieudzielanie informacji na temat leczenia współmałżonkowi. Nie ma wymogu, abyśmy zaakceptowali taką prośbę. Musimy jednak spełnić żądanie, aby nie ujawniać informacji zdrowotnych funduszowi zdrowia, jeśli cel ujawnienia nie jest związany z leczeniem, a pozycje lub usługi związane z opieką zdrowotną zostały całkowicie opłacone przez użytkownika. Jeśli zaakceptujemy to żądanie, będziemy postępować zgodnie z nim, chyba że w określonych okolicznościach leczenia nagłych przypadków będzie potrzebne ujawnienie informacji. Zgodę na ograniczenie możemy cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając o tym użytkownika na piśmie, jednak będzie to dotyczyć wyłącznie informacji utworzonych lub otrzymanych po wysłaniu powiadomienia o cofnięciu zgody, chyba że użytkownik zgodzi się, aby cofnięcie zgody działało z mocą wsteczną.

e) Prawo do żądania poufnej komunikacji. Użytkownik ma prawo zażądać komunikacji dotyczącej kwestii medycznych w określony sposób lub w określonym miejscu. Przykładowo można poprosić o kontakt wyłącznie pocztą tradycyjną lub w pracy. W żądaniu należy określić wymagany sposób lub miejsce kontaktu. Zastosujemy się do uzasadnionych żądań w tej kwestii.

f) Prawo do otrzymania kopii papierowej tej notatki. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii papierowej tej notatki. Można poprosić o przekazanie kopii tej notatki w dowolnym momencie. Nawet jeśli wyrażono zgodę na otrzymanie notatki drogą elektroniczną, można otrzymać jej kopię papierową. Kopię aktualnej notatki można uzyskać w witrynie internetowej www.exogen.com.

g) Prawo do powiadomienia o nieuprawnionym ujawnieniu. Użytkownik ma prawo do powiadomienia w przypadku nieuprawnionego ujawnienia dotyczących go niezabezpieczonych chronionych informacji zdrowotnych.

Egzekwowanie praw
Tylko kierownik ds. ochrony prywatności jednostki EXOGEN ds. opieki zdrowotnej może rozstrzygnąć żądanie dotyczące egzekwowania praw opisanych w niniejszej notatce. Aby wyegzekwować swoje prawa, należy wysłać pisemne żądanie do kierownika ds. ochrony prywatności jednostki EXOGEN ds. opieki zdrowotnej:

Jay Ward
Senior Compliance Manager
4721 Emperor Blvd., Ste. 100
Durham, NC 27703
Phone: (919) 474-6764
Faks: (888) 279-5595

Nikt inny nie jest upoważniony do rozstrzygania żądań dotyczących egzekwowania praw opisanych w niniejszej notatce.

Zmiany w niniejszej notatce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej notatce. Zastrzegamy sobie prawo do stosowania poprawionej lub zmienionej notatki względem już posiadanych przez nas informacji zdrowotnych oraz tych, które otrzymamy w przyszłości. Notatka będzie zawierać datę wejścia w życie pod nagłówkiem „Notatka na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności HIPAA”. Kopie poprawionej notatki zostaną dostarczone na pisemne żądanie, a bieżąca notatka będzie zamieszczona w witrynie www.exogen.com.

Skargi i pytania
W przypadku uznania, że prawa dotyczące prywatności zostały naruszone, można złożyć skargę w firmie lub Amerykańskim Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej, wysyłając list na adres 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, dzwoniąc pod numer 1-877-696-6775 lub odwiedzając witrynę www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/ complaints/. Aby złożyć skargę w firmie, należy skontaktować się z kierownikiem ds. ochrony prywatności pod adresem podanym powyżej. Wszystkie skargi do firmy należy składać w formie pisemnej. Złożenie skargi nie spowoduje nałożenia żadnych kar ani działań odwetowych. W przypadku pytań dotyczących tej notatki należy kontaktować się z kierownikiem ds. ochrony prywatności.